aplikacja Matura google play app store

Matura 2022 - informacje

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. Ustna matura tylko w przypadku ew. rekrutacji na uczelnie zagraniczne.
Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. wybranego języka obcego nowożytnego
i z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów
oraz
przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.
Informacje dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystąpili do matury, a w roku szkolnym 2021/2022 deklarują ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Zasadniczo przystępuje się do matury w szkole, którą się ukończyło. Ale są wyjątki.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych można zdawać maturę w terminie dodatkowym.
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
W przypadku laureatów i finalistów olimpiad otrzymuje się 100% punktów. Jest też kilka przypadków, w których otrzymuje się 0% punktów.
1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Kanał RSS dla tej listy

Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności