dlamaturzysty.info

Przedmioty na maturze

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. Ustna matura tylko w przypadku ew. rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Więcej o poszczególnych przedmiotach:

• CZĘŚĆ USTNA:

Nie ma ustnego egzaminu maturalnego w roku 2021.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Uzyskanie 30% punktów możliwych do zdobycia z części ustnej egzaminu maturalnego nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadectwa dojrzałości.

• CZĘŚĆ PISEMNA:


Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo egzaminy na poziomie podstawowym z przedmiotów:


a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny

d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

W roku 2021 mamy brak obowiązku przystąpienia do matury z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym:

a. biologia
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
o. język regionalny (język kaszubski)
p. matematyka
q. wiedza o społeczeństwie

• Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym. W roku 2021 matura zostanie wyjątkowo przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

• Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie: 
a. rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo
b. dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego.

• Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

• Uczniowie/absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub z językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

• Uczniowie/absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

• Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są przygotowywane:
a. z matematyki – w odniesieniu do wymagań z zakresu podstawowego
b. z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii – w odniesieniu do wymagań z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

• Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole.Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności