05 - Miejsce przystapienia do matury

Zasadniczo przystępuje się do matury w szkole, którą się ukończyło. Ale są wyjątki.

• Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na egzamin z jednego lub więcej przedmiotów do innej szkoły, jeśli:
a. w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu lub zespołu nadzorującego
b. zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w innej szkole lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

• W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek.
a. Wniosek wraz z uzasadnieniem (załącznik 2.) oraz deklarację (załącznik 1a) absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
b. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
c. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do 10 marca 2020 r.

• W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia/absolwenta, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu zdającego.

• Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
a. dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożył deklarację, w porozumieniu z tym uczniem albo absolwentem, nie później niż do 4 marca 2020 r. (załącznik 3a)
b. absolwent, którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 3b), wraz z deklaracją
c. osoba, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, ale nieuprawniające do podjęcia studiów (załącznik 3b), wraz z deklaracją.

W uzasadnionych przypadkach wniosek ten może być złożony w terminie późniejszym.


Opracowane na podstawie CKE

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „ NOWEJ ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020, pobierz »
Polityka Prywatności