03 - Deklaracja przystąpienia do matury

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.

• Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora szkoły macierzystej

do kiedy?

deklaracja wstępna
do 30 września 2020 r.

deklaracja ostateczna
do 7 lutego 2021 r.

deklaracja


• Dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora szkoły macierzystej

deklaracja wstępna (nieobowiązkowo)
do 30 września 2020 r.

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 7 lutego 2021 r.

deklaracja• Dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora szkoły macierzystej

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2020 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1a, załącznik 2


• Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2020 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b• Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2020 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b


• Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2020 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1c


• Dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie ale ich szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2020 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b


• Dla absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie oraz do absolwentów liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie ze względu na likwidacji tego typu szkół.

do kogo zdający składa deklarację?
do dyrektora OKE

do kiedy? (deklaracja ostateczna)
do 31 grudnia 2020 r.

Wzór deklaracji: załącznik 1b


Podsumowując najczęściej składane deklaracje to 1a i 1b.

Uwaga:
Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.


Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności