dlamaturzysty.info

Kiedy jest zdana matura?

Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. wybranego języka obcego nowożytnego i z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów.

Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli absolwent 
a. nie otrzymał co najmniej 30% punktów w części pisemnej egzaminu, 
b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac. 

Wyniki z egzaminów maturalnych w części ustnej oraz z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej, o ile absolwent do takich egzaminów przystąpi, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.


Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności