aplikacja Matura google play app store

Przedmioty na maturze

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. Ustna matura tylko w przypadku ew. rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Więcej o poszczególnych przedmiotach:

• CZĘŚĆ PISEMNA:

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

W roku 2022 – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym). 

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.:
  • język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)
do wyboru języki (a-z):
 angielski
 francuski
 hiszpański
 niemiecki
  • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
  • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
  • język regionalny (język kaszubski)
• W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent:
a. 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo
b. branżowej szkoły II stopnia z roku 2022, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,
jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

• Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym. W roku 2022 matura zostanie także przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

• W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten egzamin tylko w części pisemnej (na poziomie rozszerzonym).

• Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie: 
a. rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo
b. dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego.

• Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub z językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

• Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

• Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym będącym drugim językiem nauczania są przygotowywane:
a. z matematyki – w odniesieniu do wymagań z zakresu podstawowego
b. z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii – w odniesieniu do wymagań z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

• Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole.

• CZĘŚĆ USTNA:

Nie ma ustnego egzaminu maturalnego w roku 2022.

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Uzyskanie 30% punktów możliwych do zdobycia z części ustnej egzaminu maturalnego nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadectwa dojrzałości.


Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności