dlamaturzysty.info

Matura 2021 - informacje

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej. Ustna matura tylko w przypadku ew. rekrutacji na uczelnie zagraniczne.
Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. wybranego języka obcego nowożytnego i z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.
Informacje dla absolwentów wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystąpili już do egzaminu maturalnego w „formule 2015”, a w roku szkolnym 2020/2021 deklarują ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Zasadniczo przystępuje się do matury w szkole, którą się ukończyło. Ale są wyjątki.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych można zdawać maturę w terminie dodatkowym.
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
W przypadku laureatów i finalistów olimpiad otrzymuje się 100% punktów. Jest też kilka przypadków, w których otrzymuje się 0% punktów.
1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opracowane na podstawie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, pdf »
Polityka Prywatności