Matura 2020 - informacje
(egzamin w "nowej" formule)

Znaleziono wszystkich: 10
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
Absolwent, przystępując do matury, zdaje obowiązkowo w części ustnej język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, natomiast w części pisemnej ten sam, który zdaje w części ustnej. Ponadto można wybrać język obcy jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych terminach.
Informacje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych z lat szkolnych 2015/2016 - 2018/2019 oraz absolwentów LO z roku szkolnego 2014/2015, deklarujących ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (w nowej formule).
Zasadniczo przystępuje się do matury w szkole, którą się ukończyło. Ale są wyjątki.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik nr 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2020 r.).
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
Absolwent zdał maturę, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
W przypadku laureatów i finalistów olimpiad otrzymuje się 100% punktów. Jest też kilka przypadków, w których otrzymuje się 0% punktów.
Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Natomiast absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu.

Opracowane na podstawie CKE

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „ NOWEJ ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020, pobierz »
Polityka Prywatności